Regulamin Cmentarza

Regulamin Cmentarza Parafii Wniebowstąpienia NMP w Żukowie

Regulamin Cmentarza Parafialnego

Parafii Wniebowstąpienia NMP w Żukowie

 

Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/.

Na podstawie art.2 i art. 45 ust. l ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 29, póz. 1542 z późn. zm. / w związku z art. 8 ust. 3 , art. 23 i art. 24 Konkordatu miedzy Stolica Apostolska i Rzeczypospolita Polska podpisanym w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. /Dz. U. Nr 51, póz. 318 / stanowi się co następuje.

§1 Cmentarzem grzebalnym w Żukowie administruje Parafia Wniebowstąpienia NMP w Żukowie.

§2 Cmentarz grzebalny jest miejscem poświęconym. To miejsce ciszy i modlitwy. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

§3 Na cmentarzu parafialnym w Żukowie urządza się groby:

ziemne zwykłe;

ziemne o utwardzonych ścianach (fundamentach pod przyszły pomnik);

ziemne - rabatki;

groby murowane - grobowce.

 

§4 Na cmentarzu stosuje się opłaty:

za miejsca grzebalne;

za korzystanie z obiektów cmentarnych;

za pozwolenie na wykonywanie prac remontowo-budowlanych;

za dokonanie wpisu o zmianie dysponenta grobowca;

za przywrócenie prawa do grobu;

za rezerwację miejsc grzebalnych.

 

§5

Opłaty za miejsca grzebalne wymienione w § 4 pkt l wnosi się na okres 20 lat.

Opłaty nie podlegają zwrotowi.

Za miejsca grzebalne ziemne i murowane oraz za postawienie nagrobka (zwyczajowo 10% od jego wartości) pobiera się opłaty. Informacja o wysokości opłat za korzystanie z cmentarza tj. opłat za miejsca grzebalne, opłat za czynności cmentarno-kancelaryjne oraz opłat na utrzymanie infrastruktury cmentarza znajduje się na końcu Regulaminu.

Wszystkie opłaty, o których mowa w pkt. 1, wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.

Administrator cmentarza przyjmując opłatę, potwierdza ten fakt każdorazowo odpowiednim dokumentem.

Pokładne to opłata składana Administratorowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub ponownego pochówku w grobie murowanym. Uiszczenie pokładnego skutkuje przyznaniem prawa do użytkowania miejsca grzebalnego przez okres 20 lat. Wysokość pokładnego określona jest przez Administratora cmentarza z uwzględnieniem kosztów utrzymania cmentarza i zwyczajów miejscowych.

Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20- letniej (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).

W przypadku nie uiszczenia opłaty 20-letniej w terminach określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ust. 2 ustawy z 31.01.'59 o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji. Z czynności związanych z likwidacja grobu sporządza się protokół.

 

§6

Grób ziemny zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.

Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności:

pozostały małżonek(-a),

krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),

krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),

krewni boczni do 4 stopnia,

powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

 

Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 2, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym w tym ustępie.

Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w ust. 2.

Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.

Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona w kancelarii cmentarza i potwierdzona na piśmie.

Dysponentom nowo wybudowanego grobu murowanego (grobowca), przeznaczonego do pochowania więcej niż jednej osoby, jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należną opłatę cmentarną.

 

§7

Z chwilą pochowania do grobu wymienionego w §6 osoby zmarłej dysponowaniu pozostałymi miejscami w tym grobie decyzje podejmuje wspólnie osoba wymieniona w §6 oraz członkowie najbliższej rodziny osoby zmarłej według kolejności podanej w §6 ust. 2.

W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzje podejmuje zarządca cmentarza.

Wniesienie opłaty 20-letniej za grób przez osobę nie wymieniona w §6 ust. 2 nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej przez te osobę wskazaną.

Osoby wymienione w §6 ust. 2 mogą udostępnić ich grób do pochowania zmarłej osoby spoza swojego grona, która pozostawała ze spoczywającym w grobie w stosunku bliskości i prowadziła z nim wspólne gospodarstwo domowe przez co najmniej 5 lat, z tym że:

prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego winno być udokumentowane i poparte stosownymi oświadczeniami;

w przypadku, gdy osoba spoczywająca w grobie nie ma żyjących krewnych lub powinowatych wymienionych w §6 ust. 2, decyzje o możliwości pochowania osoby zmarłej, która pozostawała w stosunku bliskości i prowadziła ze zmarłym „wspólne” gospodarstwo domowe, podejmuje zarządca cmentarza;

członkowie rodziny zmarłego, dochowanego do istniejącego grobu, na zasadzie przewidzianej w ust. 4 niniejszego paragrafu nie nabywają prawa do dysponowania tym grobem.

 

§8

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana jedynie za zgodą Administratora cmentarza. Ekshumację przeprowadza się:  

na umotywowana prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok – za zezwoleniem miejskiego inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami,

na zarządzenie prokuratora lub sądu.

Miejsce po ekshumacji zostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej.

 

§9 Groby (w tym murowane - grobowce) oraz miejsca rezerwowe pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

§10 Miejsca rezerwowe przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodzą do dyspozycji zarządcy cmentarza, bez względu na uiszczona opłatę.

§11 Pochówki wykonuje firma, która zgłosi się do zarządcy cmentarza, otrzyma zlecenie z Kancelarii Parafii Wniebowstąpienia NMP w Żukowie oraz wniesie opłatę za mienie cmentarne. Miejsce pochówku ustalane jest z kierownikiem cmentarza i nanoszone do księgi cmentarnej

§12 Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza lub pracami wykonywanymi na tym cmentarzu odbywa się w Kancelarii Parafii Wniebowstąpienia NMP w Żukowie.

§13

Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowana wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim odpisu karty zgonu. Oryginał karty zgonu, w której sporządzono adnotacje Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu przechowuje Parafia Wniebowstąpienia NMP w Żukowie. W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu do pochowania zwłok.

W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku innego państwa, winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

 

§14

Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:  

dla dzieci do lat 6: dł. 1,2 m, szer. 0,6 m, głęb. 1,2 m, odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m;

dla pozostałych: dł. 2 m, szer. 1 m, głęb. 1,7 m, odstępy – od każdego boku po 0,5 m;

dla urn: dł. 0,6 m, szer. 0,4 m, głęb. 1 m, odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.

 

Groby rodzinne przeznaczone na składanie trumien w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu: dł. 2,3 m, szer. 1,4 m, głęb. 1,7 m, odstępy – od każdego boku po 0,5 m.

Groby rodzinne dla urn przeznaczone na kilka urn w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary: długość 1 m, szerokość 1 m, głębokość 1 m, odstępy – na bokach 0,3 m, a od strony frontu miejsca urnowego 0,4 m.

Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1 m. Kopanie głębszych grobów, niż 1,7 m, jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu, a najwyższym poziomem wody gruntowej, pozostanie co najmniej 0,5 m. Ziemia wydobyta z grobu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.

W przypadku grobów już istniejących, jeżeli wymiary nagrobka przekraczają w/w, osoba dysponująca grobem jest zobowiązana uiścić opłatę za dodatkowe miejsce grzebalne lub dostosować nagrobek do w/w wymiarów.

 

§15 Wszelkie prace remontowo-budowlane np.: wymiana pomników, remont już istniejących, wylewanie lub układanie chodniczków na tutejszym cmentarzu mogą być prowadzone w dni powszednie. Na wszystkie w/w prace wykonawcy powinni mieć pozwolenie wydane przez Kancelarię Parafii Wniebowstąpienia NMP w Żukowie. Prace prowadzone bez zezwolenia Kancelarii Parafialnej uważane są jako nielegalne. W/w prace remontowo-budowlane nie mogą być wykonywane w niedziele i święta kościelne oraz od 30 października do 3 listopada. Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu. Administrator może odmówić podpisania umowy z wykonawcami nie gwarantującymi spełnienia wymaganych standardów usług.

§16

Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:  

 • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 • ustawiania ławek, ogrodzeń bez zezwolenia Kancelarii Parafialnej,
 • przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,
 • wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
 • przebywania w stanie nietrzeźwym lub spożywania piwa oraz innych napojów alkoholowych,
 • wprowadzania zwierząt,
 • handlu,
 • kradzieży złożonych na grobach kwiatów, świec, wieńców i innych rzeczy znajdujących się na cmentarzu,
 • jazdy pojazdami, za wyjątkiem pojazdów firm kamieniarskich wykonujących usługi za zezwoleniem Parafii w ramach odrębnie zawartych umów,
 • samowolnego usuwania krzewów bądź drzew.

 

Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia w biurze zarządcy i uzyskania zgody zarządcy dokonywania następujących czynności:

 • prac kamieniarskich i budowlanych,
 • wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i konnymi,
 • prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,
 • samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,
 • przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju
  (np. elementów nagrobków lub kwiatów).

 

§17 Zasady funkcjonowania firm pogrzebowych, kamieniarskich i innych na terenie cmentarza parafialnego w Żukowie ustala Administrator cmentarza.

§18 W wypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu zarządcy cmentarza służą uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.

§19 Skargi i wnioski można również kierować do Administratora cmentarza, którym jest Proboszcz Parafii Wniebowstąpienia NMP w Żukowie.

§20 W sprawach nie uregulowanych mniejszym regulaminem maja zastosowanie w/w przepisy oraz przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz.295 z póz. zm./.

§21 Regulamin publikuje się na stronie internetowej Parafii Wniebowstąpienia NMP w Żukowie oraz w wersji skróconej na tablicy informacyjnej cmentarza w Żukowie i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Biurze Parafialnym oraz u kierownika cmentarza.

§22 Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2016 r.

 

Pokładne (z racji pogrzebu):

grób pojedynczy - 600 zł [30zł / rok]

grób podwójny jednopoziomowy - 1200 zł [60zł / rok]

grób dziecka do lat 6 - 300zł [15zł / rok]

miejsce pod urnę - 400zł [20zł / rok]

Opłata za miejsce pod grobowiec:

Jednomiejscowy - 1500zł [25zł / rok]

dwumiejscowy – 3000 zł [50 zł / rok]

Prolongata (przedłużenie dysponowania miejscem na 20 lat):

 

Wykopanie grobu (płytki) – 800 zł

Wykopanie grobu (głęboki) – 900 zł

Wykopanie grobu pod urnę – 300 zł

Zdjęcie pomnika i powtórne postawienie – 400 zł

Wykopanie grobu dziecka – 200 zł

Likwidacja nagrobka pojedynczego – 200 zł

Likwidacja nagrobka podwójnego – 300 zł

 

Administrator cmentarza w Żukowie

Proboszcz Parafii Wniebowstąpienia NMP

Ks. Krzysztof Sagan

 

Żukowo, 01 stycznia 2024


Zdjęcia

Ks. Proboszcz Krzysztof Sagan - Msza dziękczynna

Misterium Męki Pańskiej 2024

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
247 0.11758899688721